"ศูนย์กลางแห่งโอกาส" เพื่อ SME และ สังคม ส่งเสริม ต่อยอด สร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการและเกษตรกร ได้เติบโต พัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ซีพี ซีดดิ้ง โซเชียลอิมแพคท์ ดำเนินการด้วยวิสัยทัศน์ในการสนับสนุนและขับเคลื่อนผู้ประกอบการและเกษตรกรไทย ภายใต้กลุ่มธุรกิจในเครือเจริญโภคภัณฑ์ผ่าน “แพลตฟอร์ม CP Seeding” เปิดประตูสู่โอกาสให้กับผู้ประกอบการและเกษตรกรไทยได้ค้นพบศักยภาพสูงสุด เปิดตลาดสินค้าไทยให้ก้าวสู่การเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและสากล ก่อให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนเกื้อกูลกันในชุมชนและสังคม ต่อยอดและพัฒนาผู้ประกอบการและเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืนและมั่นคง

‘แพลตฟอร์มแห่งโอกาส' นี้เป็นแนวทางหนึ่งที่ดีที่สุดในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของประเทศไทยในโลกยุคใหม่ เพราะเป็นการรวมพลังและระดมศักยภาพของ SME หลายหมื่นรายและวิสาหกิจไทยอื่นๆ ออกไปสู้บนเวทีระดับโลก
- คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์
16,561+

(สาขา) ช่องทางการจัดจำหน่ายของเครือ ฯ

8K+

รายการสินค้า SMEs

892K+

การสนับสนุน SMEs

กลุ่มผู้ถือหุ้น
ผนึกกำลังเพื่อพัฒนาเอสเอ็มอีและเกษตรกรไทย

หน่วยงานสนับสนุนผู้ประกอบการ

การสนับสนุนสังคมเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจของเรา

SMEs PLATFORM

แพลตฟอร์มที่อำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการเข้าถึงช่องทางการขายทั้งในประเทศและต่างประเทศง่ายๆ อีกทั้งยังรวมการพัฒนาและข้อเสนอแนะในการประกอบธุรกิจของ SME เพื่อสนับสนุนการเติบโตของ SME

Market Research Lab

ข้อมูลเชิงลึกด้านวิจัยตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค จะเป็นข้อมูลให้ผู้ประกอบการเติบโตได้ อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ลดความเสี่ยง ลดข้อผิดพลาด สร้างสินค้าและบริการให้ตรงตลาดโดนใจลูกค้า ด้วยข้อมูล

SMEs Incubation

โปรแกรมพัฒนาผู้ประกอบการ เน้นการเข้าสู่ตลาดและพัฒนาตรงเป้า เพื่อให้สนับสนุนการสร้างสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ ด้วย หลักสูตรและกิจกรรมสนับนสนุน SME เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

Trade & Consultation

การเข้าสู่ตลาดทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ดูเป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับผู้ประกอบการเราจึงเตรียมกระบวนการสำหรับการเข้าตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนให้ SME ไทยไปตลาดโลกได้

Business Exploration

จะเข้าใจได้ก็ต้องไปเห็นเอง เราสร้างกระบวนการเรียนรู้ตลาด ผ่านการเรียนรู้ตลาด ทดลองตลาด จนเข้าสู่ตลาด ให้การเข้าสู่ตลาดต่างประเทศเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ มองเห็นภาพชัดก่อนตัดสินใจ

selected projects

โครงการแพลตฟอร์มแห่งโอกาส

ผนึกกำลังเพื่อสร้างการสนับสนุน SMEs ในการพัฒนาและส่งเสริมการเติบโต ผ่านช่องทางการขาย และองค์ความรู้ในเครือฯ CP  เพื่อให้ SME เติบโตได้อย่างยั่งยืน

สมัครเข้าร่วมโครงการ

"เราสร้างกระบวนการให้ SMEs ลดระยะเวลาการเข้าสู่ตลาด ผ่านแพลตฟอร์มที่เชื่อมต่อ องค์ประกอบต่างๆที่จำเป็นต่อผู้ประกอบการ เราเชื่อมั่นว่า CP Seeding - SME Platform จะเป็นส่วนช่วยให้ผู้ประกอบการไทย เติบโตได้อย่างยั่งยืน"

เอกชัย ตั้งรัตนาวลี
กรรมการผู้จัดการ
CP Seeding Social Impact